Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
Poznań 61-858 ul.Grobla 26
tel. (061) 852 95 67
e-mail: zolgrobla@zolgrobla.poznan.pl

 

 

I. Tryb przyjęcia do oddziałów stacjonarnych.

1. Z wnioskiem o wydanie skierowania do Zakładu może wystąpić:

- osoba ubiegająca się o skierowanie
- przedstawiciel ustawowy osoby ubiegającej się o skierowanie
- inna osoba lub zakład opieki zdrowotnej za zgodą osoby ubiegającej się
o skierowanie

2. Do wniosku należy dołączyć:

- zaświadczenie lekarskie
- wywiad pielęgniarski
- dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osoby ubiegającej się
o skierowanie do Zakładu

3. W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej dodatkowo:

- postanowienie Sądu o ubezwłasnowolnieniu
- postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna
- zgoda Sądu na umieszczenie w Zakładzie

Komplet dokumentów należy dostarczyć lub przesłać do Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, ul.Piekary 17, 61-823 Poznań, który wydaje decyzje o skierowaniu do Zakładu.

Przyjęcia odbywają się planowo, zgodnie z prowadzonym rejestrem osób oczekujących. Świadczenie usług medycznych w Zakładzie jest bezpłatne i finansowane są one z Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach zawartej umowy z Wielkopolskim Oddziałem "NFZ".

Osoba przebywająca w Zakładzie pokrywa koszty wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury z tym, że opłata nie może być wyższe niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

Szczegółowy tryb, sposób kierowania i odpłatności określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998r. (Dz.U. Nr 166 poz 1265). Do wglądu na stronach BIP - zakładu.

4. Osoba przyjmowana zgłasza się w gabinecie pracownika socjalnego, po wpisaniu do księgi głównej i założeniu indywidualnej dokumentacji pacjent kierowany jest do odpowiedniego oddziału.

5. W oddziale przeprowadzone jest ogólne badanie wstępne, złożenie historii choroby i wpis do oddziałowej książki ruchu chorych.


II. Tryb przyjęcia do oddziału dziennego psychiatrycznego.

1. Dokumenty potrzebne do przyjęcia:

- skierowanie wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego / lekarza psychiatry lub lekarza rodzinnego lub neurologa
- dowód osobisty
- dokument potwierdzający ubezpieczenie w NFZ (legitymacja rencisty, legitymacja ubezpieczeniowa)

2. Warunkiem przyjęcia jest wstępna konsultacja z kierownikiem oddziału - psychologiem klinicznym (terminy konsultacji można ustalać telefonicznie
tel. 852-94-68, 852-95-67 w godzinach 800 - 1500).

Świadczone usługi medyczne są bezpłatne w ramach umowy zdrowotnej z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Przyjęcia odbywają się według potrzeb, na bieżąco.

3. Osoba przyjmowana zgłasza się w gabinecie psychologa - kierownika oddziału.

4.W oddziale przeprowadzanejest ogólne badanie wstępne, zakłada się historię choroby i wpisuje do oddziałowej książki ruchu chorych.

Informacji na temat przyjęcia, wymaganych dokumentów, okresu oczekiwania udziela pracownik socjalny tel. 852-94-68 w godzinach 800 - 1400


III. Prawa pacjenta.

1. Komunikat dotyczący praw pacjenta w zakładach opieki zdrowotnej (z dnia 2011-04- 05):

Prawo pacjenta do informacji o jego stanie zdrowia oraz prawo pacjenta do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych są prawami uregulowanymi w art. 9 i 23 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Prawem pacjenta i jego przedstawiciela ustawowego jest również możliwość wyrażenia zgody na udzielenie informacji osobie trzeciej w zakresie określonym w art. 9 ust. 2 ww. ustawy oraz możliwość udzielenia upoważnienia do dostępu do dokumentacji medycznej osobie trzeciej (art. 26 ust. 1 ww. ustawy).

Zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r.w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252 poz. 1697), w dokumentacji indywidualnej wewnętrznej zamieszcza się lub dołącza do niej: oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie Zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia i oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji medycznej, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia.

Na kanwie obecnie obowiązujących regulacji prawnych wyróżnia się dwa rodzaje upoważnień:
1) upoważnienie do dostępu do informacji o stanie zdrowia pacjenta;
2) upoważnienie do dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta, dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
3) Wskazane powyżej dwa rodzaje upoważnień nie są tożsame – stanowią realizację dwóch odrębnych praw z zakresu praw pacjenta.

Upoważnienie do dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta udzielone osobie trzeciej jest nadal skuteczne po śmierci pacjenta. Osoba upoważniona za życia będzie nadal legitymować się prawem dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta.

Upoważnienie udzielone w danym zakładzie opieki zdrowotnej nie ma zastosowania u innego świadczeniodawcy. Jednakże w sytuacji powtarzających się hospitalizacji u danego świadczeniodawcy, wcześniej udzielone przez pacjenta bądŸ jego przedstawiciela ustawowego upoważnienie zachowuje moc prawną.

Informacja w powyższej sprawie oraz wzory upoważnień winny znajdować się na tablicach informacyjnych w placówkach oraz na ich stronach internetowych.


Barbara Murawska
Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

2. Wzory oświadczeń w formacie PDF:

Upoważnienie do dostępu do informacji o stanie zdrowia pacjenta

Upoważnienie do dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta